اعضای شورای سیاستگذاری

تعداد بازدید:۲۶۵

آقای دکتر غلامرضا جلالی(رئیس شورای سیاستگذاری، رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور)

آقای  دکتر سید محمود رضا آقامیری(رئیس همایش، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران)

آقای دکتر حمیدرضا خالدی(دبیر کمیته علمی ، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال)

خانم دکتر لاله فرهنگ متین( دبیر کمیه اجرایی و مجری برنامه علمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال )

آقای دکتر محسن محبی (معاون فرهنگی سازمان پدافند غیر عامل کشور)

آقای دکتر کائینی (معاون آموزش و پژوهش سازمان پدافند غیر عامل کشور)

آقای دکتر علی ملازمانی (معاون آموزش و پژوهش قرارگاه پدافند زیستی کشور)

آقای دکتر محمد کریمی نیا (معاون بهداشت و درمان قرارگاه پدافند زیستی کشور)

آخرین ویرایش۲۵ آبان ۱۳۹۹